Archives For HTML codes

HTML codes fast & easy to use. Searchable table of special HTML characters and symbols, their numberical code, hex code and friendly code version.

HTML codes fast & easy to use. Searchable table of special HTML characters and symbols, their numberical code, hex code and friendly code version.

a

Character
Numerical Code
Hex Code
Friendly Code
AAAA
aaaa
ÀÀÀÀ
àààà
ÁÁÁÁ
áááá
ÂÂÂÂ
ââââ
ÃÃÃÃ
ãããã
ÄÄÄÄ
ääää
ÅÅÅÅ
åååå
ĀĀĀ 
āāā 
ĂĂĂ 
ăăă 
ĄĄĄ 
ąąą 
ǞǞǞ 
ǟǟǟ 
ǺǺǺ 
ǻǻǻ 
ÆÆÆÆ
ææææ
ǼǼǼ 
ǽǽǽ 
BBBB
bbbb
ḂḂ 
ḃḃ 
CCCC
cccc
ĆĆĆ 
ććć 
ÇÇÇÇ
çççç
ČČČ 
ččč 
ĈĈĈ 
ĉĉĉ 
ĊĊĊ 
ċċċ 
DDDD
dddd
ḐḐ 
ḑḑ 
ĎĎĎ 
ďďď 
ḊḊ 
ḋḋ 
ĐĐĐ 
đđđ 
ÐÐÐ&Eth;
ðððð
DZDZDZ 
DzDzDz 
dzdzdz 
DŽDŽDŽ 
DžDžDž 
dždždž 
EEEE
eeee
ÈÈÈÈ
èèèè
ÉÉÉÉ
éééé
ĚĚĚ 
ěěě 
ÊÊÊÊ
êêêê
ËËËË
ëëëë
ĒĒĒ 
ēēē 
ĔĔĔ 
ĕĕĕ 
ĘĘĘ 
ęęę 
ĖĖĖ 
ėėė 
ƷƷƷ 
ʒʒʒ 
ǮǮǮ 
ǯǯǯ 
FFFF
ffff
ḞḞ 
ḟḟ 
ƒƒ or ƒƒƒ
ffff 
fifi 
flfl 
ffiffi 
fflffl 
ſtſt 
GGGG
gggg
ǴǴǴ 
ǵǵǵ 
ĢĢĢ 
ģģģ 
ǦǦǦ 
ǧǧǧ 
ĜĜĜ 
ĝĝĝ 
ĞĞĞ 
ğğğ 
ĠĠĠ 
ġġġ 
ǤǤǤ 
ǥǥǥ 
HHHH
hhhh
ĤĤĤ 
ĥĥĥ 
ĦĦĦ 
ħħħ 
IIII
iiii
ÌÌÌÌ
ìììì
ÍÍÍÍ
íííí
ÎÎÎÎ
îîîî
ĨĨĨ 
ĩĩĩ 
ÏÏÏÏ
ïïïï
ĪĪĪ 
īīī 
ĬĬĬ 
ĭĭĭ 
ĮĮĮ 
įįį 
İİİ 
ııı 
IJIJIJ 
ijijij 
JJJJ
jjjj
ĴĴĴ 
ĵĵĵ 
KKKK
kkkk
ḰḰ 
ḱḱ 
ĶĶĶ 
ķķķ 
ǨǨǨ 
ǩǩǩ 
ĸĸĸ 
LLLL
llll
ĹĹĹ 
ĺĺĺ 
ĻĻĻ 
ļļļ 
ĽĽĽ 
ľľľ 
ĿĿĿ 
ŀŀŀ 
ŁŁŁ 
łłł 
LJLJLJ 
LjLjLj 
ljljlj 
MMMM
mmmm
ṀṀ 
ṁṁ 
NNNN
nnnn
ŃŃŃ 
ńńń 
ŅŅŅ 
ņņņ 
ŇŇŇ 
ňňň 
ÑÑÑÑ
ññññ
ʼnʼnʼn 
ŊŊŊ 
ŋŋŋ 
NJNJNJ 
NjNjNj 
njnjnj 
OOOO
oooo
ÒÒÒÒ
òòòò
ÓÓÓÓ
óóóó
ÔÔÔÔ
ôôôô
ÕÕÕÕ
õõõõ
ÖÖÖÖ
öööö
ŌŌŌ 
ōōō 
ŎŎŎ 
ŏŏŏ 
ØØØØ
øøøø
ŐŐŐ 
őőő 
ǾǾǾ 
ǿǿǿ 
ŒŒ or ŒŒŒ
œœ or œœœ
PPPP
pppp
ṖṖ 
ṗṗ 
QQQQ
qqqq
RRRR
rrrr
ŔŔŔ 
ŕŕŕ 
ŖŖŖ 
ŗŗŗ 
ŘŘŘ 
řřř 
ɼɼɼ 
SSSS
ssss
ŚŚŚ 
śśś 
ŞŞŞ 
şşş 
ŠŠ or ŠŠŠ
šš or ššš
ŜŜŜ 
ŝŝŝ 
ṠṠ 
ṡṡ 
ſſſ 
ßßßß
TTTT
tttt
ŢŢŢ 
ţţţ 
ŤŤŤ 
ťťť 
ṪṪ 
ṫṫ 
ŦŦŦ 
ŧŧŧ 
ÞÞÞ&thORN;
þþþþ
UUUU
uuuu
ÙÙÙÙ
ùùùù
ÚÚÚÚ
úúúú
ÛÛÛÛ
ûûûû
ŨŨŨ 
ũũũ 
ÜÜÜÜ
üüüü
ŮŮŮ 
ůůů 
ŪŪŪ 
ūūū 
ŬŬŬ 
ŭŭŭ 
ŲŲŲ 
ųųų 
ŰŰŰ 
űűű 
VVVV
vvvv
WWWW
wwww
ẀẀ 
ẁẁ 
ẂẂ 
ẃẃ 
ŴŴŴ 
ŵŵŵ 
ẄẄ 
ẅẅ 
XXXX
xxxx
YYYY
yyyy
ỲỲ 
ỳỳ 
ÝÝÝÝ
ýýýý
ŶŶŶ 
ŷŷŷ 
ŸŸŸŸ
ÿÿÿÿ
ZZZZ
zzzz
ŹŹŹ 
źźź 
ŽŽŽ 
žžž 
ŻŻŻ 
żżż 
!  !
¡  ¡
?  ?
¿  ¿
:  :
;  ;
,  ,
.  .
//  
  ⁄
|  |
\  \
@  @
˜  ˜
#  #
%  %
&& &
*  *
<  &lt;
=  &equals;
>  &gt;
(  &lpar;
)  &rpar;
[  &lbrack;
]  &rbrack;
{  &lbrace;
}  &rbrace;
"&#34; &quot;
'&#39; &apos;
&#8220;  
&#8221;  
&#8216;  
&#8217;  
«  &laquo;
»  &raquo;
½  &frac12;
¼  &frac14;
¾  &frac34;
¹  &sup1;
³  &sup3;
²  &sup2;
°  &deg;
+  &plus;
±  &plusmn;
×  &times;
÷  &divide;
ø  &oslash;
Ø  &Oslash;
  &euro;
£  &pound;
¥  &yen;
$  &dollar;
¢  &cent;
¤  &curren;
®  &reg;
©  &copy;
ª  &ordf;
º  &ordm;
°  &deg;
`  &grave;
^  &Hat;
_  &lowbar;
  &blk14;
  &blk12;
  &blk34;
  &block;